نشریۀ مدیریت دولتی ،نشریه ای است با رویکرد علمی- پژوهشی که با رسالت توسـعۀ دانـش مـدیریت در کشـور، شناسـایی مسـائل مدیریتی سازمان های ایران و راهکار برای آن، به انتشار مقاله های پژوهشی و مروری- تحلیلی در حـوزه مـدیریت مبـادرت مـی کنـد. مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ میرسـد. از اسـتادان و پژوهشـگران گرامـی تقاضا می شود با مراجعه به آدرس الکترونیکی )jipa.ut.ac.ir( ثبت نام و مقاله خود را ارسال کنید. برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بهموقع مقاله، لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید.
راهنمای تدوین:
فقط مقالات علمی ـ پژوهشی دریافت میشود، مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قـبلاً در نشـریۀ دیگـری اعـ ازداخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا ه زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصۀ آنها چاپ شده باشد )مشروط به ذکر مشخصـات کامـلمرجع( قابل بررسی است.
تبصره 2. مقاله مروری )Review Article( و ترجمه پذیرفته نمیشود.
مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکلها، نمودارها و جدولها 20 صفحه است.
مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:
صفحه اول: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی )نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود(؛ مرتبه علمی )آخرین مدرک تحصیلی( بـه فارسـی و انگلیسـی؛ نشـانی کامـل نویسـندهمسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشانی پیامنگار )پست الکترونیک( به فارسی و انگلیسی.
صفحه دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ چکیده فارسی و انگلیسی )هر کـدام حـداک ر 175 کلمـه و حـداقل
150 کلمه(؛ کلیدواژگان فارسی و انگلیسی بهترتیب حروف الفبا )حداک ر 5 واژه( .
صفحات بعدی: بهطور دقیق شامل این تیترها باشد: مقدمهه بیها مسهئله پیشهین ه روش پهووه، یاتتههههایپووه، نتیجهگیری و پیشنهادها سپاسگزاری منابع.
تبصره 1: مشخصات نویسنده / نویسندگان بهجز در صفحه اول، نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود.
تبصره 2: اصطلاحات خارجی با معادلهای دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارتهـای اختصـاری بـهکـار رفتـه درمتن، به زیرنویس ارجاع شوند.
تبصره 3: نمودارها، اشکال و جداول بهصورت سیاه و سفید و با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود.
حروفچینی مقاله باید در برنامۀ Word (2003, 2007) و بـا رعایـت حاشـیه 5/4 سـانتی متـر در هـر طـرف و فاصـلۀ 35/5 سانتیمتر از بالا و پایین در صفحه A4 صورت گیرد. لازم است در متن فارسی از قلـ میتـرا نـازک 13 )B Mitra( و در مـتنلاتین از قل تایمز 11 استفاده شود. )توجه فرمایید از آنجاکه استفاده از برنامۀ Word 2010 هنوز فراگیر نیست، لطفا مقالههای ارسالی را فقط در محیط Word 2007 یا Word 2003 ذخیره و ارسال بفرمایید.(
برای منبعدهی از روش استاندارد APA استفاده کنید. میتوان برای افزایش بهرهوری و راحتی در اینکار از نرمافزارword یا Endnote استفاده کرد، در ضمن منابع بهشکل ذیل آورده شوند:
کتاب: نام خانوادگی، اول نام نویسنده .)سال انتشار( .عنوان کتاب )ایتالیک(. نوبت چاپ )ویرایش(. محل انتشار: نام ناشر.
نکته 1. اگر بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد، باید بین نام هر یک از آنها ویرگول نقطه )؛( استفاده شود.
نکته 2. اگر تعداد نویسندگان تا چهار نفر باشند، باید نام همۀ آنها را نوشته شود ولی اگر بیش از چهار نفر باشند، باید تا چهار نفر اول نوشته و برای بقیۀ عبارت )و دیگران و همکاران( استفاده شود.
م ال: راعی، ر.؛ تلنگی، ا. )1383(. مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.
مقاله: نام خانوادگی، اول نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. نام مجله )ایتالیک(، دوره) شماره( مجله: شمارۀ صفحهها .
م ال: رزمی، ج.؛ قنبری، آ. )1388(. ارائۀ مدلی نوین . … مدیریت فناوری اطلاعات، 2 )7(: 50 – 35.
Example (1): Henman, P. (2010).Governing Electronically.Palgrave macmillan.
Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic model of SIR type, Mathematical Biosciences, 208(1): 76-97.
این نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ میدارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقالات رد یا انصراف داده شده پس از یک ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

نشریه مدیریت دولتی دورۀ 6 شمارۀ 4 زمستا 1393

فهرست مطالب
عنوان صفحه
کامیابی تراخود و تأثیر آ بر انگیزش و عملکرد کارکنا شرکت ملی گاز ایرا …………………………. 625 بهرام اصغری اقدم، علی محجوب
نق، مدیریت دان، در سازما های هولوگراتیک )مورد مطالعه: اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه علهوم
پزشکی ایلام( ……………………………………………………………………………………………………….. 647 محمد تابان، وحید شرفی، حسین حیدریان، سیروس بابایی
پووهشی دربارۀ جهت گیری تأثیر ساختار سازمانی و راهبردههای رقهابتی بهر عملکهرد سهازما )مهورد
مطالعه: شرکت های مهندسی مشاور( …………………………………………………………………………. 665 هادی تیموری، رضا عباچیان قاسمی، سعید اکبریانی، ارغوان طاهرخانچی تبریزی
عوامل تعیین کنندۀ شکاف دیجیتالی )مطالعه موردی: شهروندا شهر رتسنجا( ………………………. 681 طاهر روشندل اربطانی، حسین کاظمی، فهیمه حاج اسماعیلی
نق، رتتار سازمانی مثبهت گهرا در پیشهگیری از آسهیب ههای شهللی : بررسهی رابطهه میها سهرمایه
روا شناختی و ترسودگی شللی ……………………………………………………………………………….. 705 کامیار رئیسی فر، علیرضا ملتی
بررسی اثر تنظیم هیجا های شناختی بر سلامت ذهنی و عملکرد کارکنا )مورد مطالعه: بخ، سهتادی
گمرک جمهوری اسلامی ایرا( …………………………………………………………………………………. 725 سمیه شهبا، سید مهدی الوانی، محمدعلی افشار کاظمی
عوامل موتقیت برنامه جانشین پروری در بخ، خصوصی )مورد مطالعه: هلدینگ آلفا( ………………… 747 محمدصادق ضیائی، سیدرضا سیدجوادین، شهامت حسینیان، مهدی فتاحی
بررسی رابطه رهبری تحول آترین و رتتار شهروندی سازمانی با توجه به نق، مداخله گر توانمندسهازی
کارکنا ………………………………………………………………………………………………………………… 769 یاسین طاهری، جیران محمدی، سعید جعفری نیا
تبیین رابطه بین سرمایه تکری و بهره وری نیروی انسانی با تأکید بر یادگیری سازمانی ……………… 791 طیبه عباسی، محمد هاشمی، احمدرضا آرمینه، مهدیه بختیاری


دیدگاهتان را بنویسید