الف
(
تیمی

همکاری

مشارکت

شفافیت

تعهد

روحیه

تیمی

تعارض

حل

عمومی

اجماع

ب
(
پاسخگو

ادهوکراسی

نوآوری

سازگاری

رشد

به

دسترسی

منابع

تغییر

خلاقان

حل
ه

مسئله

ج
(
عقلایی

سازمان

هدایت

وضوح

هدف

بهره

وری

انجامموفقیت
کار

آمیز

تجزیه

وتحلیل

منطقی

د
(
سلسله
باثبات

مراتب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مستندسازی

اطلاعات

مدیریت

ثبات

کنترل

پاسخگویی

اندازه

گیری

مرکز
ت

خارجی

مرکز
ت

اخلی
د


دیدگاهتان را بنویسید