عوامل و ویژگیهای مؤثر بر سازمان هولوگراف کدامند؟
برای پاسخ به این دو سؤال، میتوان با توجه به الگوی عمومی سهشاخگی (ساختاری، زمینه ای و رفتاری)، عوامل و متغیرهای اثرگذار بر هولوگراف را از متن ادبیات موضوع و مبانی نظری استخراج کرد و آنها را برشمرد. پژوهشگران پس از مطالعه مبانی نظری در این حوزه، 47 عامل را عوامل مؤثر بر طراحی سازمان هولوگراف معرفی کردند. پس از ترکیب و تلفیق میان عوامل مشابه و استخراج متغیرهای استنباطی یا حذف موارد تکراری و همچنین با توجه به روش تحلیل مقاله (کیفی و کمی)، با مشورت برخی از خبرگان صاحب نظر و انجام مصاحبههای اکتشافی با آنها، 23 عامل اصلی سازمان هولوگراف شناسایی شد. استخراج عوامل به کمک تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت. تحلیل عاملی سعی در کشف و شناسایی متغیرهای اساسی یا عوامل و تلخیص آنها به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد (سرمد و همکاران، 1385). عواملبیست وسه گانه به شرح جدول 1 است.
جدول 1. عوامل اصلی بیستوسهگانه سازمان هولوگراف
مطالعات مربوط به ادبیات پژوهش زمینه ای رفتاری ساختاری عامل ردیف
هــچ (1997)، مشــبکی (1383)، جوهنســن (2007)، ماجورانا و وارلا (1980)، شلتون (2001).  خودسازماندهی 1
جیمــز (2003)، مشــبکی (1383)، ســرلک (1386) ، هاراری (1994).  توسعه سازمانی 2
نوبل (2000)، مورگان (1995)، کاولی (1995).  تناسب سیستم با محیط 3
مورگان (1995)، سرلک (1387)، آمایا ری (2008).  ســـــاختارهای ســـــلولی(ماجولار) 4
لاو و ایرانــی (2000)، آمایــا ری (2008)، جوهنســن (2007)، مورگان (1995)، سرلک (1386).  انعطافپذیری 5
سنگه (1990)، جیمز (2003).  تسهیلگری مدیران 6
آمایاری (2008)، مورگان (1995)، گاه (1997)، سـنگه (1990)، قلیپور و همکاران (1388).  توانمندسازی 7
جوهنسن (2007)، سرلک (1387)، آمایـا ری (2008)، مشبکی (1383)، هابر (1991).  آینده پژوهی 8
کــاولی (1995)، ســرلک (1387)، آرجــریس و شــون (1996)، مورگــان (1995)، مشــبکی (1383)، ســنگه
(1990)، الـ وانی (1378)، هـ چ (1997)، پیـ رایش و همکاران (1388).  یادگیری دوحلقهای 9
گــاه (1997)، آمایــا ری (2008)، مورگــان (1995)، مشبکی (1383)، جوهنسن (2007)، سرلک (1387).  ارزشهای مشترک 10
روولـی و گیـبس (2008)، سـرلک (1387)، مـارکوات (2006).  جهتگیری سازمانی 11
مورگان (1995).  رهبری مشارکتی 12
آگـان و همکـاران (2007)، مورگـان (1995)، سـرلک (1387)، هچ (1997)، مشبکی (1383).  هوش سازمانی 13
رابین ز (2007)، راب رت (2006)، آمای ا ری (2008)، س رلک (1387)، م ارکوات (2006)، ف ایوا و لایل ز (1985)، مشبکی (1383).  ساختارهای مجازی 14
ادامه جدول 1
مطالعات مربوط به ادبیات پژوهش زمینه ای رفتاری ساختاری عامل ردیف
گــاه (2002)، چانــک (2007)، آمایــا ری (2008)، سرلک و اسلامی (1390).  تیمهای کلگرا 15
گلیــک (1993)، مشــبکی (1383)، ســنگه (1990).  اندیشه خلاق 16
جفـــارت و مارســـیک (1996)، ســـنگه (1990)، تفرشی (1381).  تفکر سیستمی 17
داگسون (1993)، فایول و لایلز (1985).  هم افزایی 18
الوانی (1371)، گلیک (1993).  خودمانایی (وجود خـواص کل در اجزا) 19
جوهنسن (2007)، شلتون (2001).  بازخور به موقع 20
سرلک (1387)، جوهنسن (2007).  تمرکز نداشتن 21
الوانی (1378).  اثر پروانهای (داشتن نقاطاهرمی و حساس) 22
ماجورانـــا و وارلا (1980)، هـــچ (1997)، مشبکی (1383)، مورگـان (1995)، لومـان

.(1995)  آتوپیا (سیسـتم هـای خـود بازتولید و خودمرجع) 23
روششناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ پرداختن به مبانی نظری، آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده هـا و افـزودن به دامنه معرفت بشری در حوزه ای خاص (سازمان هولوگراف)، از دسته پژوهش های بنیادی است و از نظر ماهیت، جزء پژوهش های اکتشافی شمرده میشود. پژوهش پیش رو برای دستیابی بهاهداف، رویکرد ترکیبی (کیفی و کمی) را در پیش گرفته است. بـه منظـور یـافتن عوامـل کلیـدی مـؤثر بـر طراحی مدل سازمان هولوگراف، از تحلیل عاملی اکتشافی اسـتفاده شـده اسـت . در ایـن پـژوهش ، علاوه بر اطلاعات کتابخانهای و مصاحبههای نیمهساختاریافته با نخبگان دانشگاهی، بـرای خبرگـان نظام اداری و متخصصان در این زمینه، بنـا بـه ضـرورت از دو پرسشـنامه اسـتفاده شـد ه اسـت . در پرسشنامه اول 23 عامل اصلی به رؤیت صاحبنظران رسید و اعضای خبره به هـر عامـل بـه طـور جداگانه در طیف دهگانه از یک تا ده امتیاز دادند. دومین پرسشنامه مربوط به کسـب نظـر خبرگـان درباره ارتباط میان مؤلفههای پنجگانه به دستآمـده از تحلیـل عـاملی اکتشـافی از طریـق مـاتریس خودتعاملی ساختاری بود.
جامعه آماری این پژوهش را در مرحله اول و دوم، مدیران با تجربه نظام اداری و استادانمدیریت (هیئت علمی) که در زمینه هولوگراف اطلاعات مناسبی داشتند، شکل داده است (کیوی وکامپنهود، 1988: 59). انتخاب خبرگان و تشکیل گروه صاحب نظران به کمک روش نمونه گیری گلوله برفی انجام گرفت.
علاوه بر تأیید روایی ابزار توسط خبرگان امر با توجه به بدیع بودن مدل مفهومی برای تأیید قطعی روایی، از روش کمی جدول واریانس تبیین شده جامع نیز استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون واریانس تبیین شده جامع روی یافته ها، حاکی از این واقعیت است که عوامل بیست وسه گانه در قالب مؤلفههای پنجگانه، 056/87 درصد از عوامل مؤثر بر هولوگراف را تحت پوشش قرار میدهند که این مقدار در تحلیل عاملی اکتشافی و از دید آماری بسیار مطلوب و قابل اتکا است. ضریب آلفای کرونباخ ابزار پژوهش حاضر نیز 964/0بهدست آمده است که بسیار بیشتر از مقدارِ حداقل برای پذیرش است و وضعیت عالی پرسشنامه و پایایی مناسب ابزار آزمون را نشان می دهد.
یافتههای پژوهش
نتایج آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی
نتایج آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی (تجزیه وتحلیل مؤلفههای اصلی و واریماکس)، کرویت بارتلت، کیسر ـ میر ـ اولکین و تحلیل واریانس که مبنای آمادهسازی و طراحی مدل مفهومی سازمان هولوگراف است در جدول های 2، 3 و 4 مشاهده می شود. جدول 2، کفایت دادهها برای تحلیل عاملی اکتشافی را نشان میدهد که مشتمل بر شاخص آزمون KMO1 و مقدار شاخص آزمون کرویت بارتلت است. اندازه شاخص آزمون KMO بیشتر از 5/0 به دست آمد، لذا میتوان تحلیل واریانس درون داده ها را اجرا کرد. شاخص آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح اطمینان 99 درصد قابل قبول و معنادار است. همچنین مقدار دترمینان ماتریس ضریب همبستگی نیز بزرگتر از صفر بهدست آمده است.
جدول 2. نتایج آزمونهای کرویت بارتلت، کیسر ـ میر ـ اولکین
0/543 شاخص آزمونKMO
466/312
317 مقدار خی دو
درجه آزادی آزمون کرویت بارتلت
0/000 شاخص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequace
نتایج تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی و تحلیل واریانس در جدول 3 مشـاهده مـی شـود . ایـنجدول، نشاندهنده واریانس کل (مقدار ویژه)، درصد تجمعی، درصد واریانس تبیین شده هر مؤلفهو مقادیر تحلیل واریانس دادههای مربوط به عوامل بیستوسهگانه است.
جدول 3. نتایج تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی و تحلیل واریانس

واریانس تبیین شده جامع
مقادیر چرخش یافته بارگذاری مربع مقادیر استخراج شده بارگذاری مربع مقادیر ویژه اولیه عوامل
درصد

تجمعی

درصد

تجمعی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درصد

واریانس

درصد


دیدگاهتان را بنویسید