Team Learning
تفکر سیستمی1: این اصل همه اصول پیشگفته را به هم پیوند می دهد و چارچوب ویژه ای برای مشاهده روابط میان آنها به صورت یک کل ایجاد می کنـد (مـادن، 2012؛ پـارک، 2008). تفکـرسیستمی ضابطه ای است که مؤلفه های دیگر را در پیکره منسـجمی از نظریـه و عمـل، ترکیـبمی کند (کالدول، 2012).
رفتارهای شهروندی سازمانی2
در ادبیات رفتار سازمانی، نخستین بار ارگان (1988) اصطلاح رفتار شهروندی را به کار برد. وی بر اساس مفهوم »تمایل به همکاری« چستر بارنرد (1938) و تمایزی که دانیل کتـز (1964) میـانعملکرد نقش و »رفتارهای نوآورانه و خودانگیخته« قائل شده است، رفتار شهروندی سـازمانی رارفتاری فردی و اختیاری تعریف می کند که آشکارا و مستقیم از طریق سیستم های رسمی پاداش در سازمان شناخته و طرح ریزی نشده اسـت و همـواره موجـب اثربخشـی کارکردهـای سـازمانمی شود (زارعی متین، الوانی، جندقی، احمدی، 1389؛ پودساکف، مکنزی، پـین، بـاچراچ، 2000).
در رابطه با ابعاد رفتارهای شهروندی هنوز توافق کاملی بین محققان وجود ندارد، اما ابعادی را که ارگان برشمرده، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. در تعریف او رفتارهای شهروندی پـنجبعد را در برمی گیرند: وجدان کاری3، جوانمردی4، نوع دوسـتی 5، آداب اجتمـاعی 6، ادب و نزاکـت 7. وجدان کاری به این معناست که اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند که از حداقل انتظارات نقش آنها فراتر است. جوانمردی، به شکیبایی در برابر موقعیت های نامطلوب و نامساعد، بدون ابراز نارضایتی اشاره می کند. نوع دوستی به کمک به اعضای دیگر سازمان در مقابل وظایف یا مشکلاتشان اشاره میکند. آداب اجتماعی، توجه فرد به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمان را نشان می دهد و درنهایت، ادب و نزاکت به معنای اندیشیدن به این نکته است که چگونه اقـداماتفرد بر دیگران تأثیر می گذارد (وارث، رستگار، زراعت کار، رفعتی آلاشتی، 1388).
در ت بیین تأثیر رفتارهای شهروندی کارکنان بر شکل گیری سازمان یادگیرنده، می توان چنـیناستدلال کرد که مدیران تغییر می کنند و افراد می آیند و می روند، اما برخی رفتارهای آموخته شده، الگوهای ذهنی، هنجارها و ارزش ها، با مرور زمان در حافظه سازمان بـاقی مـی مانـد . از ایـن رو،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. System Thinking
.2 Organizational Citizenship Behaviors
Conscientiousness
Sportsmanship
Altruism
Civic Virtue
Courtesy
درجه یادگیرنده بودن سازمان به کارکنان آن بستگی دارد و در نخستین گام از یادگیری سـازمانی،باید درک مناسبی از رفتارهای کارکنان وجود داشته باشد. حیات سازمان ها به شـدت بـه افـرادیوابسته است که فراتر از الزامات نقش هـ ای رسـمی، تمایـل بـه مشـارکت مـؤثر در کارکردهـایسازمانی دارند (مادن، 2012؛ تورکر، 2003؛ یحایا و همکاران، 2011).
نگرش های شغلی1
رضایت شغلی و تعهد سازمانی دو مورد از پرکاربردترین سـازه هـای نگـرش شـغلی هسـتند کـهمطالعات گسترده ای روی آنها انجام گرفته اسـت (کاتسـیکیا، تئودوسـیو، پـردیکیس، کهاگیـاس،2011؛ مامان، کاموچه، باکووا، 2012؛ فلانری، رسنیک، گالیک، لیپسکامب، مـک فـائول، 2012؛ انگو، لـوی، فـولی، ژنـگ، ژانـگ، 2013). همچنـین در مطال عـات بسـیاری مفـاهیم یـاد شـده، پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفتـه شـده اسـت (پودسـاکف، مکنـزی، پـین،باچراچ، 2000؛ مورمن و هارلند، 2002؛ بولینگ، 2010؛ یوسل و بکتاس، 2012).
رضایت شغلی، حالت عاطفی مثبتی تعریف می شود که در نتیجه ارزیابی شغل و تجارب شغلی در فرد ایجاد می شود، یا درجه ای از احساسات مثبت و منفی است که نسبت به جنبه های درونی و بیرونی شغل در فرد شکل می گیرد (کاتسیکیا و همکاران، 2011؛ انگو و همکاران، 2013؛ یوسـلو بکتاس، 2012). تعهد سازمانی نگرشی است درباره وفاداری کارکنان به سـازمان و نیـز نـوعیوابستگی عاطفی و روانی است که بـر اسـاس آن، فـرد هویـت خـود را از سـازمان مـی گیـرد، ازعضویت در سازمان لذت می برد و با وجود فرصت های شغلی در خارج از سازمان، تمایل به ماندن در سازمان دارد. در تعریف دیگری، تعهد سازمانی به درجه ای اطلاق می شود کـه فـرد اهـداف وارزش های سازمان را باور می کند، تمایل دارد عضوی از سازمان باشد و تلاشهـای چشـمگیری برای سازمان انجام می دهد (خنیفر، مقیمی، جندقی، زروندی، 1388؛ موغلی، حسن پور، حسن پور، 1388؛ یوسل و بکتاس، 2012؛ کاتسیکیا و همکاران، 2011).
نتایج پژوهشهای گوناگون از این ایده که تعهد سازمانی و رضایت شغلی، دو متغیر تأثیرگذار بر پیامدهای سازمانی هستند، به شدت حمایت می کنند. بنـابراین ، چنانچـه از متغیرهـای یادشـدهتأثیر معنا داری بر ایجاد سازمان یادگیرنده ( بهمثابه یکی از خروجیهای سـازمان ) اسـتنباط شـود، می توان مبنایی برای کاربرد آن به منظور حرکت به سوی سـازمان یادگیرنـده فـراهم آورد (لـیم،2010). همچنین بر اساس مطالعات انجام گرفته، نگرش شغلی بر رفتار شهروندی تأثیرگذار است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Job Attitudes
کارکنانی که رضایت شغلی و تعهـد سـازمانی زیـاد ی دارنـد ، از وجـدان کـاری و رفتـار مطلـوباجتماعی برخوردارند و میتوانند زمینه شکل گیری سازمان یادگیرنده را فراهم کنند.
پیشینه تجربی پژوهش
چا
نگ و همکاران (2012) به مطالعه نقش واسطه رفتارهای شهروندی سازمانی در رابطـ ه میـانتعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد رفتارهـای شـهروندی وتعهد سازمانی، تأثیر مثبتی بر سازمان یادگیرنده دارنـد . همچنـین تعهـد سـازمانی بـر رفتارهـایشهروندی در نقش میانجی، تأثیر مثبتی نشان داد. لیم (2010) نیز با انجام پژوهشی نتیجه گرفت در سازمان های بخش خصوصی کره جنوبی، وجود فرهنگ سازمان یادگیرنـده رابطـه مثبتـی بـارضایت شغلی دارد. همچنین یافتههای این پژوهش وجود رابطه مثبـت میـان تمـام ابعـاد تعهـدسازمانی (به استثنای تعهد مستمر) با سـازمان یادگیرنـده را تأییـد کـرد. نتـایج پـژوهش اتـک وارتورگات (2010) از تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر سازمان یادگیرنـده حمایـت مـی کنـد . ایسـلم وهمکاران (2012) با استفاده از سیستم معادلات ساختاری دریافتنـد فرهنـگ سـازمان یادگیرنـدهرابطه مثبتی با رفتارهای شهروندی سازمانی دارد و رفتارهای شهروندی در رابطه میـان فرهنـگسازمان یادگیرنده و تسهیم دانش، همچون میانجی عمل می کند. ایسلم و رحمـان خـان (2012) در پژوهش دیگری نشان دادند رضایت شغلی و رفتارهـای شـهروندی، در رابطـ ه میـان سـازمانیادگیرنده و تمایل به ترک خدمت، نقش میانجی را ایفا می کنند. لپین، ارِز و جانسون (2002) نیز در فراتحلیلی از عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی، بـا بررسـی 133 مطالعـه دریافتنـدرضایت شغلی و تعهد سازمانی، تأثیر مثبتی بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارند.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
تعهد سازمانی کارکنان بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیرگذار است؛
رضایت شغلی کارکنان بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیرگذار است؛
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر خلق سازمان یادگیرنده تأثیرگذار است؛
تعهد سازمانی کارکنان بر خلق سازمان یادگیرنده تأثیرگذار است؛
رضایت شغلی کارکنان بر خلق سازمان یادگیرنده تأثیرگذار است؛
تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان از طریق رفتارهای شهروندی سازمانی، موجـبشکل گیری سازمان یادگیرنده می شود.
درنهایت، مدل مفهومی پژوهش بر اساس فرضیه هـا و روابـط تبیـین شـده میـان متغیرهـایگوناگون، در قالب شکل 1 نشان داده شده است.

شکل
1
.
پژوهش

مفهومی

مدل

شهروندی

رفتارهای
شغلی

رضایت

سازمانی

عهد
ت

یادگیرنده

سازمان

خلق

3
H
1
H
2
H
5
H
4
H

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل

1

.

پژوهش

مفهومی


دیدگاهتان را بنویسید