شکل
1
.

جامعه

پژوهش

هدف

بحرانی

عوامل

شناسایی

در

مؤثر

موفقیت
NSD

کارشناسان
شهرداری

بحرانی

عوامل

ارزیابی

در

مؤثر

موفقیت
NSD

منطق

ساکنان
ه

1

تهران

شهرداری

شکل

1

.

جامعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید