چارچوب مفهومی پژوهش
چارچوب نظری، یک الگوی مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک، میان شماری از عواملی اسـت کـهدر مورد مسائل پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. این چارچوب نظری بـا بررسـی سـوابقپژوهشی در قلمرو مسئله، به گونـه ای منطقـی جریـان پیـدا مـی کنـد . بـه منظـور بررسـی نحـوهتأثیر گذاری پدیده خودکوچک پنـداری افـراد موفـق بـر تضـاد کارــ خـانواده بـا نقـش میـانجی
کمال گرایی، چهارچوب مفهومی پژوهش بـا اسـتفاده از ادبیـات و مطالعـات پیشـین و همچنـینمشورت و نظرسنجی از متخصصان و خبرگان مدیریت منابع انسانی و رفتار سـازمانی ، بررسـی و پذیرفته شد.
در شکل 1 مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. همـان طـور کـه در مـدل مفهـومی دیـدهمی شود، این پژوهش دارای چهار متغیر پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق، کمال گرایی مثبـت،کمال گرایی منفی و تضاد کارـ خانواده است. با استفاده از این متغیرها می توان بـه آزمـون هفـتفرضیه مهم در رابطه با آنها پرداخت. این فرضیه ها عبارتند از:
پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق، تأثیر منفی و معناداری بر کمال گرایی مثبت دارد.
پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق، تأثیر مثبت و معناداری بر کمال گرایی منفی دارد.
پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق، تأثیر مثبت و معناداری بر تضاد کارـ خانواده دارد.
کمال گرایی مثبت، تأثیر منفی و معناداری بر تضاد کار ـ خانواده دارد.
کمال گرایی منفی، تأثیر مثبت و معناداری بر تضاد کار ـ خانواده دارد.
پدیده خودکوچکپنداری افراد موفق به واسطه کمال گرایی مثبت، بر تضاد کار ـ خانواده تأثیرگذار است.
پدیده خودکوچکپنداری افراد موفق به واسطه کمالگرایی منفی، بر تضاد کار ـ خانواده تأثیرگذار است.

شکل
1
.

مفهومی

مدل
پژوهش

کمال

مثبت

گرایی

خانواده

کارـ

تضاد

پدیده

خودکوچک

افراد

پنداری
موفق

کمال

منفی

گرایی

شکل

1

.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مفهومی


دیدگاهتان را بنویسید