سومین گزارش، گزارش کپجمینای است که کشـورهای اتحادیـه اروپـا را بـا اسـتفاده از 20 خدمت عمومی اساسی مطالعه می کند. از این 20 خدمت، 12 خدمت به شهروندان (مانند مالیـاتدرآمد، شغلیابی، ثبت نام خودرو، کتابخانههای عمومی، گواهینامهها، خدمات بهداشـتی و تـأمیناجتماعی) و 8 خدمت به کسب وکار (ثبت شـرکت، مالیـات بـر ارزش افـزوده، دادههـای آمـاری،جوازها) مربوط است. یافتههای سال 2009 در بین اعضای اتحادیه اروپا و چهار کشـور سـوئیس،نروژ، ایسلند و کراوسی، حاکی است میزان دسترسپـذیری کـاملاً بـرخط از 59 درصـد در سـال2007 به 71 درصد افزایش یافته است و از نظر پیچیدگی 83 درصد (در مقایسه با 76 درصـد درسال 2007) کشورها در مرحله پنجم قرار دارند (کپجمینای، 2007 و 2009).
درنهایت سـازمان ملـل از سـال 2003، گـزارش هـایی را در ارتبـاط بـا وضـعیت حکمرانـیالکترونیک در شهرداریهای سراسر جهان منتشـر کـرده اسـت. ایـن پـژوهش وبسـایت هـای شهرداریهای بزرگ دنیا را بر اساس پنج بعد امنیت و حریم شخصـی، قابلیـت اسـتفاده، محتـوا،خدمات و مشارکت شـهروندان رتبـهبنـدی نمـوده اسـت. امنیـت و حـریم شخصـی، وبسـایتشهرداریها را در دو حوزه کلیدیِ شناسایی کاربران و وجود خطمشیهای حریم شخصی بررسی میکند. قابلیت استفاده به معنای کاربرپسندبودن سایتهاست و صفحات وب، فرمهـا و ابزارهـایجست وجو از این دید ارزیابی شدهاند. در بعد محتوا دسترسی به اطلاعات تماس، اسـناد عمـومی،دسترسی ناتوانان و امکانات چندرسانهای مدنظر بوده است. در تحلیل خدمات، به خـدماتی توجـهشده است که یا امکان تعامل شهروندان با شهرداری را فراهم می آورد یا ثبتنام برای رویدادهای شهرداری و خدمات را ب هصورت برخط امکان پذیر میکند. در بعد مشارکت شهروندی، روشهایی بررسی می شوند که مؤسسههای دولتی در سطح محلی شهروندان را درگیـر مـیسـازند (هزلـر وکیم، 2005 و 2007).
یافتههای گزارش سال 2003 در بین 84 شهرداری بزرگ دنیا، نشـان مـیدهـد کـه سـئول،هنگکنک، سنگاپور، نیویورک و شانگهای، پنج شهر اول از نظر فراهم آوردن فرصتهای دولـتدیجیتال برای شهروندان هستند (ملیستکی، هوزلر، کـیم، کـیم و هـو، 2005). یافتـه هـای ایـنگزارش در سال 2007 با اندکی تغییر، سئول، هنگکنک، هلسینکی2 (پایتخت فنلاند)، سنگاپور و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sophistication
Helsinki
مادرید را پنج شهرداری برتر معرفی کرده و نیویورک نیز در بین 86 کشور، جایگاه نهم را به دست آورده است (هزلر و کیم، 2007).
علاوهبر چهار گزارشی که به صورت مستمر تهیه میشوند، پژوهشهایی نیز به منظور بررسـیوضعیت حکمرانی الکترونیک در وبسایتهای دولتی و شهرداریها صورت گرفته اسـت کـه درادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
هزلر و همکارانش ابعاد پنجگانه سازمان ملل، یعنی امنیت و حریم شخصی، قابلیـت اسـتفاده،محتوا، خدمات و مشارکت شهروندان را در 101 وبسایت شهرداری بزرگ ایالات متحده بررسی کرده و نشان دادهاند که 62 درصد شهرداریها، امتیاز بالای 40 درصد و 25 درصد امتیاز بـالای50 درصد به دست آوردهاند (هزلر، مانوهاران، شـیک و اسـتورز، 2008). بررسـی 165 وبسـایتشهری رومانی از لحاظ این ابعاد نیز نشان میدهد که بالاترین امتیاز 66/39 بوده است. به بیـانیدیگر، اگرچه قابلیت استفاده وبسایتها تاحدی قابل قبول به نظر میرسد (امتیـاز 17/8 از 20)، اما در این وبسایتها اساساً دغدغهای برای امنیت و حفاظت از دادههای شخصی وجـود نـدارد،محتوای آن ناچیز بوده و عموماً مربوط به وقایع رخ داده در گذشته است، خدمات رسانی بهصورت پراکنده و اندک ارائه می شود و شهروندان فرصت زیادی برای اظهار عقیده در ارتباط با روشهای اداره جامعه ندارند (میر و ویندن، 2003).
نوریس سه محور فراهمسازی اطلاعات رسمی درباره نهادها و خطمشـی هـای آنهـا، ارتبـاطتعاملی با مسئولان دولتی و شبکههای مرتبط خطمشی و کـنش شـهروندان بـا نهادهـا را بـرایحکمرانی الکترونیک در نظر گرفته و بررسی میکند که وبسایتهای دولت، هریک چه میزان از این سه محور را تسهیل مـی کننـد. نتـایج تحلیـل محتـوای دادههـای گـردآوری شـده از 7221 وب سایت در 191 کشور توسط گروه پژوهش خطمشی سایبراسپیس1 در سال 2000، حاکی از آن است که به طور کلی وبسایتهای دولت در بعد اطلاعات رسمی (میـانگین امتیـاز 38 درصـد ) و اشکال ارتباطات (میانگین امتیاز 34 درصد) امتیاز بهتری نسبت به بعد فراهم آوری سازوکار بـرایکنش شهروندان (میانگین امتیاز 12 درصد) بهدست آوردهاند (نوریس، 2004).
به علاوه، بررسی دادههای مؤسسه بینالمللی فناوری دولتی و مشـاوره مـدیریت شـهری2 در سال 2000 که مون در بین 1471 شهر با جمعیت بیش از ده هزار نفر انجام داد، نشان مـی دهـدکه 1260 شهر دارای وبسایت بودهاند. یافتهها حاکی است بسیاری از این شهرداریها در مراحل اول (اطلاعات و ارتباطات یک سویه) یا دوم دولت الکترونیک (ارتباطات دوسویه) هستند و میزان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Cyberspace Policy Research (CyPRG) Group
International City/County Management Association and Public Technology Inc
به نسبت اندکی وارد مرحله سوم (خدمات و تراکنشهای مالی) شدهانـد، اگرچـه بسـیاری اذعـانکردهاند برای ارائه خدمات در آینده برنامه ریزیهای انجام دادهاند (مون، 2002).

کریدو و رامیلو برای بررسی وضعیت دولت الکترونیک در وبسایتهای شـهرداری دو شـهراسپانیا1، از سه بعد محتوا، مدیریت وبسایت و سبک طراحی اسـتفاده کـرده انـد. در بعـد محتـوا،اطلاعات کلی شهرداری مانند تاریخچه، موزهها، مناظر و بناها، اطلاعات درباره بودجـه، سـاختاردولت محلی، منابع انسانی، قوانین و مقررات، خدمات ارائه شده، وجود آدرس ایمیل برای برقرای تماس و پیوند به سایر سازمانها بررسی شده است. امکان تماس مستقیم با طراحـان وب سـایت،وجود آخرین اخبار، فرصت بازخور برای شهروندان و تاریخ آخرین ب هروزرسـانی در بعـد مـدیریتسایت جای گرفتهاند. درنهایت در بعد سبک طراحی، دسترسپذیری (یعنی وجـود زبـان خـارجی،دسترسی ناتوانان، اندازه فونت و پسزمینهای با رنگ متفاوت برای مطالعه آسان تـر وب سـایت) و قابلیت استفاده ( موتور جستوجو، نقشه سایت، تعداد صفحات، تعداد گزینهها و متون در صـفحه،ابزارهای هدایتکننده2) سنجیده شده است. یافتهها حاکی است 174 وب سایت بررسی شده، از نظـرمحتوا و سبک طراحی وضعیت بهتری نسبت به مدیریت وبسایت دارند (کریدو و رامیلو، 2003).
علاوه بر این گزارشها و پژوهشها، دو جایزه نیز بـرای بهتـرین شـهر الکترونیـک اروپـا3 و بهترین اجرای طرحهای حکمرانی الکترونیک4 اهدا میشود. جایزه شهر الکترونیک اروپـا ، اولـینمطالعه بهگزینی در اروپاست که در آن پورتالهای شهرهای اروپایی از جنبـه قابلیـت اسـتفاده وکارابودن اطلاعات ارائه شده در دیدگاه مخاطبان، بهدقت تحلیـل و بررسـی مـی شـوند (کولسـکا ، 2007). جایزه ملی حکمرانی الکترونیک نیز که هر ساله بخش اصلاحات اداری و شکایات عمـومیدولت هند5 آن را اهدا می کند، شامل جوایز متعددی چون، جایزه عملکرد برجسته در ارسال خـدماتشهروندمحور است. هدف از اهدای این جوایز، شناسایی موفقیتها در حوزه حکمرانـی الکترونیـک،تسهیم دانش پیرامون شیوههای مؤثر طراحی و اجرای طرحهای حکمرانـی الکترونیـک، ارتقـا وتبادل تجربهها در حل مسائل، کاهش ریسکها و برنامهریزی برای موفقیت است.
با در نظر گرفتن مدلهایی که پیش تر بـه آنهـا اشـاره شـد، مـدل ارائـه شـده سـازمان ملـلدرخصوص ابعاد حکمرانی الکترونیک، از جمله جامعترین مدلهایی است که به سنجش وضعیت حکمرانی الکترونیک میپردازد. پژوهش حاضر که با هدف بررسی وضعیت حکمرانی الکترونیـکدر پورتالهای شهرداریهای کشور انجام شده، از ابعاد این مدل بهره گرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Madrid & Basque
Navigation tools
The European E-city Award
National Award for eGovernance
Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Government of India
روششناسی پژوهش
در این پژوهش از سنجه های بهکار گرفته شده سازمان ملل با انـدکی تعـدیل، شـامل 85 سـؤال، برای ارزیابی وبسایتهای شهرداری استفاده شده است. همان طور که اشاره شد، این سؤال ها در پنج دسته امنیـت و حـریم شخصـی، قابلیـت اسـتفاده، محتـوا، خـدمات و مشـارکت شـهروندان طبقه بندی شدهاند. جدول 1 مؤلفههای مورد نظر در هر بعد را نشان میدهد. بازبینـه 1 موجـود بـااندکی تعدیل مشابه چک لیست سازمان ملل است که بعضی از ابعاد آن کامل تر شدهاند.
جدول1. ابعاد و مؤلفههای حکمرانی الکترونیک
10. استفاده از رمز حریم شخصی/ امنیت
2-1. خطمشی/ بیانیه امنیت یا حریم شخصی
11. امنیت سرور 5-3. جمعآوری داده
14-12. نحوه دسترسی به اطلاعات غیر عمومی 6. گزینه برای اطلاعات شخصی که استفاده شود
15. استفاده از امضای دیجیتال
8-7. افشای شخص ثالث
9. توانایی بازبینی اطلاعات شخصی ثبتشده
22-21. رنگ، فونت قابلیت استفاده
17-16. صفحات وبسایت
29-23. فرمها 18. مخاطب هدفمند (دستهبندی مخاطبان)
34-30. ابزار جست وجو 19. بارهای هدایتکننده
36-35. دسترسپذیری 20. نقشه سایت
56-53. اطلاعات نهادها و مکانهای عمومی محتوا
40-37. اطلاعات کلی شهرداری
61-57. اطلاعات ارتباطی 52-41. اطلاعات درونسازمانی
69. شکایت و دادخواهی خدمات
63-62. تجارت الکترونیک
70. درخواست اطلاعات 66-64. خدمات الکترونیکی
71. شخصیسازی وب سایت 67. پایگاه قابل جستوجو
75-72. نحوه ارائه اطلاعات و خدمات 68. دسترسی به اطلاعات خصوصی
82-81. پیمایش/ نظرسنجی مشارکت شهروندان
77-76. بازخور
83. ویدیوی همزمان 78. خبرنامه
84. پیمایش رضایت شهروندی 79. تابلوی اعلانات برخط یا قابلیتهای چت
85. تصمیمگیری برخط 80. فرمهای بحث درباره مسائل خطمشی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. چک لیست
از آنجاکه در اکثر مطالعات انجام شده برای تهیه بازبینه، فقط به تعریف مفهومی اکتفا میشود و روایی و پایایی مدنظر قرار نمیگیرد، در پژوهش حاضر نیز این موارد بررسی نشدهاند. بـا توجـهبه نقش گسترده شهرداریها در خدمت رسانی به شهروندان و کارکردشان در حکمرانی شهرها، از پورتال شهرداریهای مراکز استانها برای ارزیابی حکمرانی الکترونیکی استفاده شده است. وب-سایت شهرداریها یکی از مهم ترین منابعی هستند که افراد میتوانند اکثـر اطلاعـات و خـدماتمورد نیاز خود را از این طریق دریافت کنند. در زمان بررسی از 31 مرکز استان، فقط یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد وبسایتی برای شهرداری نداشت. بنابراین کل جامعه آماری موجود، یعنی 30 وبسا
یت با مقیاس دوگزینهای بله و خیر ارزیابی شدند و نمونهگیری صـورت نگرفـت.
به منظور محاسبه یک امتیاز کلی برای هر شهرداری، مطابق پژوهشهای پیشین به هر بعـد وزنیکسانی اختصاص داده شده و از میانگین هر بعد استفاده شده است، تا بـدین ترتیـب اثـر تعـدادمتفاوت سؤالهای هر بعد خنثی شده و پژوهش به سـمت بعـد خاصـی منحـرف نشـود. بنـابراینبالاترین و پایینترین امتیاز ممکن به ترتیب 1 و 0 است.
یافتههای پژوهش
یافتهها حاکی از آن است که میانگین امتیاز حکمرانی الکترونیک در 30 شهرداری بررسـی شـدهبرابر با 279/0است. به بیان دیگر، اگر امتیـازات کلـی حکمرانـی الکترونیـک را در چهـار دسـته ضعیف، متوسط، خوب و عالی طبقهبندی کنیم، وضعیت وبسایت شهرداریها بـه طـور میـانگیننسبتا ضعیف است. با توجه به این طبقهبندی، هیچ وبسایتی در دسته عالی قرار نمیگیرد و فقط پورتالً های مشهد و اصفهان با امتیاز اندکی بالاتر از 50/0 در دسته خوب جای میگیرند. این در حالی است که 53 درصد وب سایتها امتیـاز متوسـط و 40 درصـد نیـز امتیـاز پـایینی را کسـبکرده اند.
وبسایتی که بالاترین امتیاز را بـه دسـت آورده و در دسـته خـوب جـای گرفتـه، وبسـایتشهرداری مشهد است. شهرداریهای اصفهان، تهران و اراک، بـا امتیـاز بـالای 40/0 بـه ترتیـبرتبههای دوم تا چهارم را به دست آوردهاند. درمقابل سایت شهرداری کرمان پایینتـرین امتیـاز راکسب کرده است. سایت شهرداری گرگان نیز با امتیازی بسیار نزدیک به کرمان، پیش از آن قرار گرفته است.
جدول 2 امتیازات کلی حکمرانی الکترونیـک 30 پورتـال شـهرداری را نشـان مـیدهـد کـهبه صورت نزولی طبقهبندی شدهاند.

جدول2. امتیازات کلی حکمرانی الکترونیک سایتهای شهرداری کشور
امتیاز کلی شهر رتبه امتیاز کلی شهر رتبه
0/265 یزد 16 0/530 مشهد 1
0/264 کرج 17 0/501 اصفهان 2
0/259 بجنورد 18 0/498 تهران 3
0/239 قزوین 19 0/431 اراک 4
0/239 ایلام 20 0/364 زاهدان 5
0/222 همدان 21 0/362 خرم آباد 6
0/201 کرمانشاه 22 0/335 تبریز 7
0/200 اهواز 23 0/327 ساری 8
0/185 شهرکرد 24 0/319 قم 9
0/182 بوشهر 25 0/305 بیرجند 10
0/179 زنجان 26 0/296 ارومیه 11
0/173 رشت 27 0/288 سنندج 12
0/158 سمنان 28 0/286 اردبیل 13
0/101 گرگان 29 0/284 شیراز 14
0/097 کرمان 30 0/282 بندرعباس 15

نکته حائز اهمیت آن است که شهر مشهد با آنکه از نظر میزان ضریب نفوذ در رتبه دهم قرار دارد، اما بالاترین امتیاز حکمرانی الکترونیک را کسب کرده و استان مازندران با بـالاترین میـزان ضریب نفوذ از نظر حکمرانی الکترونیک، در رتبه هشتم جای دارد. استانهای تهـران، اصـفهان،خوزستان و سمنان، به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم میزان ضریب نفوذ اینترنت را کسب کردهاند.
در بعد امنیت و حریم شخصی، میانگین امتیاز 071/0 است. دلیل پایین بودن امتیاز، نبود بیانیه حریم شخصی یا حتی شرایط استفاده در 93 درصـد وب سـایت هاسـت . ایـن امتیـاز نبایـد بـرای شهروندان دغدغهای ناشی از امنیت نداشتن اطلاعاتشان القـا کنـد، بلکـه بـه ایـن معناسـت کـهسایت های شهرداریهای کشور شاخصهای امنیت و حریم شخصی را برای کاربرانشـان مطـرحنکردهاند. 50 درصد وبسایتها امتیاز صفر دارند، 33 درصد سایتها فقط در مورد استفاده از رمز در انتقال و ذخیره اطلاعات شخصی روی سرورهای ایمـن ، امتیـازی بـه دسـت آورده انـد ؛ چـونشهروندان برای پیگیری اطلاعات مورد نیازشان در هر موردی، باید از رمزهای متفـاوت اسـتفادهکنند. جدول 3، وب سایت چهار شهر برتر از نظر امنیت و حریم شخصی را نشان میدهد.
جدول3. امتیاز چهار وب سایت برتر در بعد حریم شخصی
4 4 3 2 1 رتبه
مشهد
0/13333 تبریز
0/13333 اصفهان
0/2 اراک 4666/0 تهران

0/5333 حریم شخصی

بعدی را شهرداری تهران به دست آورده است که لینکی با نام حریم شخصی کاربران داشته و در آن حقوق کابران را تشریح کرده است. شهرداری اراک نیز از همین بیانیه استفاده کرده اسـت ، اما چون در هر صفحهای که اطلاعات شخصی شهروندان را درخواست میکند وجود ایـن بیانیـهضرورت دارد، نسبت به شهرداری تهران امتیاز کمتری به دست آورده است. پایینترین امتیاز نیـزمتعلق به شهرداریهایی است که هیچ امتیازی در این بعد کسب نکردهاند.
در بعد قابلیت استفاده، میانگین امتیاز 409/0 است. دلیل این امتیاز عمدتاً به کارکرد یکسـانلینکها و بارهای هدایتکننده در همه 30 وبسایت بررسیشده و وجود رنگ و فونت یکسان در همه صفحات یک سایت خاص و نیز، داشتن صفحاتی با طول مناسب در همه وبسایتها (بجز سایت شهرداری گرگان) بازمیگردد که با قراردادن اخبار زیاد باعث طـولانی شـدن بـیش از حـدصفحه اصلی شده اند. همچنین در سایت شهرداری بجنورد بعضی از ساب پورتالها شکل و رنگی همانند صفحه اصلی دارند و بعضی خیر. این یکسان نبودن صفحات، بینظمی را به مخاطـب القـاکرده و تصور خروج از سایت را ایجاد میکند.50 درصد وبسایتها در مـورد اسـناد طـولانی، از نسخههای پی.دی.اف. استفاده کردهاند. علاوه براین، نهتنها هیچ یک از سـایت هـا امکـانی بـرایدسترسی افراد ناتوان مانند نابینایان و ناشنوایان ندارند، بلکه تنها 50 درصد سایت خود را به زبانی دیگر ارائه میدهند. بهطور کلی 43 درصد از سایتها امتیاز زیر 3/0 را کسب کردهاند، 20 درصـدامتیازی بین 3/0 تا 5/0 به دست آوردنـد و 37 درصـد بـاقی نیـز امتیـاز 5/0 تـا 8/0 را بـه خـوداختصاص دادهاند. جدول 4، وب سایت چهار شهر برتر از نظر قابلیت استفاده را نشان میدهد.
جدول 4. امتیاز چهار وبسایت برتر در بعد قابلیت استفاده
4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 رتبه
بیرجند اراک مشهد خرم آباد تهران بندرعباس تبریز سنندج قم اصفهان قابلیت استفاده
0/571 0/571 0/619 0/619 0/619 0/619 0/619 0/619 0/667 0/7143
بالاترین امتیاز این بعد را شهرداری اصفهان بهدست آورده است که از فـرم هـای نظرسـنجیگوناگونی استفاده کرده و در همه آنها عناوین فیلد، متناسب با فیلد مـورد نظـر بـوده و از نظمـیمنطقی برخوردارند. علاوه براین، راهنمایی برای جست وجو و قابلیت جست وجوی پیشرفته نیـز دراین سایت در نظر گرفته شده است. پایینترین امتیاز (142/0) متعلق به شهرداری کرمـان اسـتکه ابزاری برای جست وجوی سایت و فرمی برای تکمیل بهصورت برخط ندارد.
در بعد محتوا، میانگین امتیاز 452/0 است. دلیل این امتیاز آن است که بیشـتر وبسـایت هـاتمام اطلاعات کلی شهرداری، یعنی آرم شهرداری، نقشه شهر، تاریخ آخرین به روزرسانی و آخرین اخبار را در سایتهایشان ارائه کردهاند، اما اغلب از بعد اطلاعات درون سـازمانی ، یعنـی اطلاعـاتمربوط به منابع انسانی، بیانیه مأموریت، اطلاعـات بودجـه، تقـویم رویـدادها، زمـان جلسـه هـای عمومی، امتیاز ضعیفی را به دست آوردهاند. 40 درصد از سـایت هـا اطلاعـاتی در مـورد نهادهـا ومکانهای عمومی شهر، مانند مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشـتی ارائـه نکـردهانـد . در مورد اطلاعات تماس با شهرداری، در اکثر سایتها امکانات ارائه پیامک مشـخص نیسـت و بـهآدرس، شماره تماس و ایمیل بسنده شده است. ضمن اینکه همه سایتها از پیونـدهای مسـتقیمبرای لینک به سایر وبسایتها بهره گرفتهاند. در مجموع 13 درصد از سایتها امتیـاز زیـر 3/0، 57 درصد از آنها امتیازی بین 3/0 تا 5/0 و 27 درصد نیز امتیاز 5/0 تا 7/0 را کسب کـرده انـد وتنها یک سایت امتیازی بین 8/0 تا 9/0 به دست آورده است. جدول 5، وب سایت چهار شهر برتـراز نظر محتوا را نشان میدهد.
جدول 5. امتیاز چهار وبسایت برتر در بعد محتوا
4 4 3 3 2 1 رتبه
شیراز 6/0 اهواز
0/6 تهران 64/0 اصفهان 64/0 قزوین 68/0 مشهد

0/84 محتوا

بالاترین امتیاز این بعد را شهرداری مشهد با اختلاف بسیاری نسبت بـه رتبـه دوم بـهدسـتآورده است. دلیل این موضوع آن است که شهرداری مشهد از ساب پورتالهای بسـیاری تشـکیلمیشود که اطلاعات مبسوطی را در هر حوزه در اختیار کـاربران قـرار مـی دهـد. ایـن وب سـایتبالاترین امتیاز اطلاعات درون سازمانی را کسب کرده و 75 درصد اطلاعات ایـن حـوزه از جملـهتقویم رویدادها، بیانیه مأموریت، خطمشی و منشور شهر، از طریق این سایت در دسـترس اسـت.
پایینترین امتیاز (2/0) متعلق به شهرداری کرمـان و گرگـان اسـت؛ زیـرا هـیچگونـه اطلاعـاتدرون سازمانی و اطلاعاتی درباره نهادها و مکانهای عمومی ارائه نمیکنند.
در بعد خدمات، میانگین امتیاز 272/0 است. خدمات الکترونیک در اکثر سایتهـا ، صـرفاً بـهپرداخت عوارض محدود شده است. تجارت الکترونیک، یعنی امکان فروش بلیط و پرداخـت هـایاداری مانند مالیات، جرایم و قبـوض ، در 66 درصـد از سـایتهـا طراحـی نشـده اسـت. تنهـا درشهرهای زاهدان، ساری، سنندج، کرمانشاه و یزد هر دوی این خدمات به صورت الکترونیکی دیده می شود. خدمات الکترونیکی مانند امکان دریافـت جـواز و پروانـه، پرداخـت عـوارض و پیگیـریپروندههای اداری، در 50 درصد سایتها اصلاً فراهم نشده است و فقط شـهرداری تهـران اسـتکه امکان ارائه ایـن سـه خـدمت را فـراهم کـرده اسـت. در هـیچیـک از وبسـایت هـا امکـانشخصی سازی وبسایت و درخواست اطلاعات وجود ندارد و فقـط شـهرداری سـاری اسـت کـهآرشیو اخبار و مزایده و مناقصه را در قالب پایگاه دادهای قابل جست وجو عرضـه مـی کنـد . در 56 درصد از سایتها شهروندان امکان مطرح کردن شکایت و دادخواست خود را ندارند و نحـو ه ارائـهاطلاعات و خدمت در اکثر آنها صرفاً در قالب متن و فایلهای تصویری به صورت اخبار تصویری یا گردشگری مجازی است. درکل، 70 درصد از سایتها امتیاز زیر 3/0، 13 درصد از آنهـا امتیـاز 3/0 تا 5/0 و 17 درصد باقی نیز امتیازی بین 5/0 تا 7/0 را کسب کردهاند. جدول 6 چهـار شـهربرتر از نظر خدمات را نشان میدهد.
جدول 6. امتیاز چهار وبسایت برتر در بعد خدمات
4 3 2 1 رتبه
تهران 5/0 اصفهان
0/50667 ساری
0/57143 مشهد

0/61143 خدمات
بالاترین امتیاز این بعد را شهرداری مشهد به دست آورده است. اختلاف امتیاز ایـن وب سـایتبا شهرداری ساری، به دلیل فراهم کردن امکان شکایت و دادخـواهی در شـهرداری مشـهد اسـت.
پایینترین رتبه را گرگان با امتیاز 071/0 به دست آورده است؛ چرا که تنها همین خـدمتی را کـهارائه میکند، شهرداری ساری فاقد آن است. مهمترین نکتـه در ایـن بعـد، شـیوه ارائـه خـدماتالکترونیکی است. قرار دادن لینک همه خدماتی که ارائه میشود (مانند آنچـه در اکثـر سـایتهـارایج است) شیوه مطلوبی برای نمایش آنها نیست، بلکه باید دستهبندی مناسبی صورت گیـرد تـاکاربران را از نوع خدمات آگاه کند. برای مثال، سایت شهرداری مشهد خدمات خود را به دو دسته خدمات شهری و شهرداری تقسیم کرده است، دستهبندی خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان در قالبهای ارتباط مردمی، شهرسازی، عوارض، مکاتبات و قوانین و… نیز، نمونه دیگـری اسـتکه میتواند همچون الگو مورد استفاده قرار گیرد.
در بعد مشارکت شهروندان، میانگین امتیاز 186/0 است. 20 درصد از سایتها هـیچ امکـانیبرای مشارکت شهروندان ندارند، درمقابل 70 درصد از سایتهـا فقـط دربـاره کیفیـت سـایت یـاخدمات شهرداری بازخوری از شهروندان دریافت می کنند و 33 درصد از آنها رضـایت شـهروندانرا مورد پیمایش قرار میدهند. تابلوی اعلانات برخط یا قابلیتهای چت، ویدیوی همزمان بـرای جلسهها و گفت وگو با شهروندان و امکان تصمیمگیری برخط، در هیچ یک از وبسایتها فـراهمنشده است. در اکثر سایتها لینکی برای پروژههای در دست انجام یا تازههای مـدیریت شـهریدیده می شود، اما فقط شش سایت خبرنامهای برای مطرح کردن شیوه حکمرانـی در شـهر دارنـد. درمجموع 63 درصد از سایتها امتیاز زیر 3/0 و 37 درصد باقی نیز امتیازی بـین 3/0 تـا 5/0 را به دست آوردهاند. جدول 7، وب سایت چهار شهر برتر از نظر مشارکت شهروندان را نشان میدهد.
جدول7. امتیاز چهار وبسایت برتر در بعد مشارکت شهروندان
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 رتبه
اراک 3/0 زاهدان 3/0 شیراز 3/0 خرم آباد
0/3 بجنورد 3/0 ایلام 3/0 اردبیل 3/0 مشهد 4/0 قم 4/0 اصفهان 4/0 مشارکت شهروندان
رتبه3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

-19724-302084


دیدگاهتان را بنویسید