اعتماد، یک اعتقاد شخصی و گروهی است که بـر مبنـای آن، اشـخاص و گـروه هـا، بنـا بـهالزامات ضمنی و عینی نسبت به هم حسن نیت پیدا میکننـد و آن را در روابطشـان بـا همـدیگرنشان می دهند (کامینگز و برومیلی، 1996). اعتماد پـیش زمینـه نـوآوری اسـت. در محیطـی کـهاعتماد وجود ندارد نوآوری اتفاق نمی افتد؛ زیرا انجام دادن یک کار نو به طور ذاتـی دارای ریسـکاست و فقدان اعتماد مانع این ریسک می شود (گالاناکیس، 2006). بنـابراین، توجـه بـه عوامـلتأثیرگذار بر زیرساخت اعتماد، که نوآوری را تقویت می کند، ضروری به نظر می رسد.
تفکر سیستمی و عوامل مؤثر بر زیرساخت اعتماد
تفکر سیستم ی ابزاری است برای درک بهتر مباحث و مشکلات پیچید ه مدیریتی. از این روش به مدت پنجاه سال است که استفاده می شود و اکنون به خوبی جای خود را در مباحث مـدیریتی بـازکرده است. در این روش رویدادها و علل آنها به صورت جـدا و خطـی بررسـی نمـی شـوند ، بلکـه بهصورت سیستمی که متشکل از بخش هایی است که تأثیر متقابل روی هم دارند، در نظر گرفته می شوند. از اصطلاح سیستم به این دلیل استفاده می شود که گروهی از اجزا ی به هم پیوسته یـک الگوی واحد و متحد را تشکیل می دهند که دید جامع تری به برنامه ریزان میدهد (ادسون، 2008:
5؛ سنجه، 1990: 32). برای درک بهتر روابط بین عوامل مؤثر بر زیرساخت اعتماد و ارتباط آن با نوآوری نیز می توان از این تفکر استفاده کرد.
عوامل مؤثر بر ایجاد و تقویت اعتماد شهروندان
عابدی جعفری، طالقانی، تنعمی و عابدی جعفری (1389) با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بـاکاربرد روش دلفی پژوهشی انجام دادند. آنان عوامل مؤثر بر ایجـاد اعتمـاد در شـهر را در قالـبمدلی ارائه کردند. این مدل شـامل عـواملی اسـت بـا ویژگـیهـای اعتمادشـونده، ویژگـیهـایاعتمادکننده و ویژگیهای محیط که اعتماد شهروندان را به مدیریت شهری بهوجود میآورد.
ویژگی های اعتمادشوند ه عبارتند از 1. پاسخگویی در برابر شهروندان؛ 2. صداقت، 3. وفای به عهد؛ 4. درست کاری؛ 5. رفتار تـوأم بـا احتـرام بـه شـهروندان؛ 6. توانـایی انجـام دادن وظـایف؛ 7. همسویی اهداف مدیریت شهری با نیـازهـای جامعـه؛ 8. تبعیـت از اسـتانداردهـای اخلاقـی؛
9. شفافیت اطلاعـات؛ 10. کـارایی؛ 11. امانـت داری؛ 12. گشـودگی؛ 13. حفاظـت از اطلاعـاتشهروندان؛ 14. میزان ارتباط با شهروندان؛ 15. اعتماد متقابـل بـه شـهروندان؛ 16. برنامـه هـا وسیاستهای مدون و عقلایی؛ 17. مشارکت دادن شهروندان در امور شـهری؛ 18. نحـوه رهبـریشهردار (عابدی جعفری و همکاران، 1389).
ویژگی های اعتمادکننـده عبارتنـد از 1. تجـارب حاصـل در برخـورد مسـتقیم بـا شـهرداری؛
جهت گیری معطوف به موفقیت؛ 3. سطح تحصـیلات؛ 4. محـل سـکونت (عابـدی جعفـری وهمکاران، 1389).
ویژگیهای محیط عبارتند از 1. نهادهای قضایی کارآمد؛ 2. امنیت شغلی و اجتماعی در شهر؛
فرهنگ قوی حاکم بر شهر؛ 4. اعتقادات مذهبی شهروندان؛ 5. میـزان آموزش و تحصـیلات؛
6. گردش اطلاعات؛ 7. شفافیت نظام اجتماعی؛ 8. پایـداری نظـم اجتمـاعی (عابـدی جعفـری وهمکاران، 1389).
از تلفیق این سه عنصر اعتماد در شهر شکل می گیرد.
در پژوهش دیگری، بستیلر (2006) عوامل مؤثر بر شکل گیری یا عدم شکل گیری اعتمـاد راشناسایی کرد. او این عوامل را به دو بخش تقسیم کرد: 1. عامل تقویت کننده؛ 2. تضـعیف کننـدهاعتماد (شکل 2).

اختلاف

حل

برای

همکاری

(+)

خودخواهی

)

(

عدالت

(+)

ارتباطات

(+
)

تعارض

)

(

اعتماد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اختلاف

حل

برای

همکاری


دیدگاهتان را بنویسید