فناوری به توانایی اجرای تغییر شکل بهینه اطلاق میشود که شـامل توانـایی اجـرا و شایسـتگیتکمیل و به کارگیری فناوری است. فناوری مواد، انرژی، و اطلاعات را از یـک حالـت بـه حـالتی دارای ارزش افزوده تغییر میدهد (متکالف، 1994: 411). در تحقیقات انجام شده در داخل کشـور،فناوری به منزله منبعِ قدرتمند کسب مزیت رقابتی محسوب می شود (وردی نژاد، امیری، بهرامـی،1388). در سازمان ها به یادگیری و تجربه کردن فناوری تأکیـد مـیشـو د و مـدیریت، مشـتاقانه، موقعیت آینده فناوری و چگونگی دستیابی به آن را تبیین میکند. اگرچه اختراعات ممکن است تا حدودی دارای کاربرد اقتصادی باشند، موجب رشد و توسعه اقتصـادی نمـی شـوند ، بلکـه نتی جـه آن اند. اگر فاقد شخصیت کارآفرین باشیم و نتوانیم از اختراعات جدید استفاده کنـیم ، عمـلاً هـیچ ارتباطی میان دو مقوله اختراع و رشد اقتصادی شکل نخواهـد گرفـت . ا یـن اختـراع نیسـت کـه سرمایه می آفریند؛ سرمایه است که اختراعات مورد نیاز را شکل می دهد.
علاوه بر این، داپفر، در 1992، فناوری را موتور محرکه رشد معرفی کرد. در تحقیقـات نـوین شومپیتر »پارادایم فناوری« (داسی، 1988: 1127)، »پارادایم اقتصـاد فناورانـه« (فـریمن و فـرز،1986: 19)، »خط سیر فناوری« (نلسون و وینتر، 1977: 41)، و » سیستم فناورانه« به کار گرفتـهشد. تحقیقات نوین شومپیتر نشان داد که محققان مفهوم فناوری را بـا عبـارات متنـوعی بـه کـارمیبرند. بنابراین، فناوری معنایی همه جانبه به شرح زیر دارد:
»مجموعه ای است از دانش، ابزار، و فنون ناشی از علم و تجـارب عملـی کـه بـرای توسـعه،طراحی، تولید، و به کارگیری محصولات، فرایندها، سیستم ها، و خدمات بـهکـار مـیرود« (آبتِـی،1989: 39).
برخی از مفاهیم کلیدی فناوری و نقش آن در رقابت بنگاه به قرار زیر است:
فناوری به ابزارها، فرایندها، و روش هایی برای تولیـد کالاهـا و خـدمات جدیـد اطـلاقمی شود؛
فناوری آگاهی از چگونگی بهرهبرداری از دانش علمـی و مهندسـی بـرای دسـتیابی بـهنتایج عملی است؛

فناوری با علم و تجربه عملی (فن) ارتباط دارد؛
فناوری فرایندی است که از دانش علمی شروع و به کاربرد منتهی می شود؛
فناوری از جنبه کسب و کار قابل بررسی نیست، بلکه ذاتاً به اهداف نوآورانـه مربـوطاست؛
فناوری، علم، و فن همگی اَشکالی از دانش غیرضمنی تلقی می شوند (چیزا، 2001: 8).
نوآوری
نوآوری را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: نوآوری های فناورانه و نوآوری های غیرفناورانه.
نوآوری های فناورانـه شـامل نـوآوری محصـول (کـالا و خـدمات) و نـوآوری فراینـد اسـت . نوآوری های غیرفناورانه شامل نوآوری در سیسـتم هـای سـازمانی و فراینـدهای سـازمانی اسـت (دامان، 1991: 555).
شومپیتر نیز در 1934 پنج نوآوری را بدین شرح توصیف کرد:
عرضه یک محصول جدید؛
عرضه یک روش جدید تولید؛
گشایش یک بازار جدید؛
تغییر در منبع تأمین مواد؛
تجدید ساختار یک صنعت ( شومپیتر، 1934).
دو نوع اول نوآوری منطبق با نوآوری فناورانه است. یعنی نوآوری های فناورانـه عبـارت انـد از محصولات و فرایندهای جدید یا تغییـر معنـادار در محصـولات و فراینـدهایی کـه دارای نتیجـه اقتصادی باشند. (هاین و کاپلریس، 2007: 4-5). همچنین، از دیدگاه سـازمان توسـعه همکـاریاقتصادی اروپا1 نوآوری به نوآوری فناورانه منحصر میشود و نوآوری غیرفناورانـه ، در سـه جنبـهاصلی، بیشتر مربوط می شود به طرز کار یک کسب وکار تا تولید کالاها و خدمات.
همان گونه که در مدل (شکل 1) ملاحظه می شود، نوآوری های فناورانه شامل نوآوری بنیادی و تدریجی محصول، اعم از کالاها و خدمات، و نوآوری فرایند است. نوآوری های غیرفناورانه نیز شامل تکنیکهای پیشرفته مدیریتی، تغییرات در راهبرد شرکت، و تغییرات در رفتار سازمانی است (هاین و کاپلریس، 2007: 8).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. OECD

غیرفناورانه

نوآوری
تکنیک

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مدیریت

پیشرفته

های

شرکت

راهبرد

در

تغییرات

سازمانی

رفتار

در

غییرات
ت
فناورانه

نوآوری

محصول

نوآوری

فرآیند

نوآوری

بنیادی

تدریجی

غیرفناورانه

نوآوری

تکنیک

مدیریت

پیشرفته

های


دیدگاهتان را بنویسید