پیشینه نظری پژوهش
مقاله لیدا جی هانیفان در سال 1916، درباره حمایت هـای محلـی از مـدارس روسـتایی ، یکـی از اولین موارد استفاده از عبارت سرمایه اجتماعی در مورد همبستگی و سرمایه اجتمـاعی در جامعـه بود. کاربرد مدرن این اصطلاح را در تحقیقات جین جاکوب در سال 1960 می توان یافت. در دهه 1970، اقتصاددانی بـه نـام لـوری (1979) آن را دوبـاره احیـا کـرد . در سـال 1980، پیربوردیـو ، نظریه پرداز اجتماعی فرانسوی، سرمایه اجتماعی را به منزله منبع بـالقوه ای کـه در اختیـار شـبکه اجتماعی است تعریف کرد. با این حال، پژوهش سازندهای که کلمـن (1980) دربـاره آمـوزش و پرورش انجام داد الهام بخش اکثر کارهای جاری شد (پاتنام و گاس، 2002).
سرمایه اجتماعی
الگوی استفاده شده در این پژوهش درباره سرمایه اجتماعی الگوی ناهاپیت و گوشال است:
ناهاپیت و گوشال جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای میدهند: 1. شناختی1؛ 2. ساختاری2؛ 3. رابطه ای3 (باتلر پورچز ، 2008).

اجتماعی

سرمایه

ابعاد


ب
شناختی

عد


ب
ساختاری

عد


ب
رابطه

عد

ای

اجتماعی

سرمایه

ابعاد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب

شناختی


دیدگاهتان را بنویسید