جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر کرد در سال تحصیلی 1387ـ 1388 است. شمار دبیران بالغ بر 683 نفر است (367 نفر مرد و 316 نفر زن).
برای تعیین حجم نمونه آماری دبیران مدارس متوسطه با استفاده از 30 پرسشـنامه مقـدماتی واریانس جامعه برآورد شد. به دلیل اینکه افراد مورد مطالعه فقط یک گروه و آن هم گروه دبیران بودند، با استفاده از فرمول خطای استاندارد ضریب همبستگی (مولوی، 1379) حجم نمونه بالغ بر 160 نفر بهدست آمد (75 نفر مرد و 59 نفـر زن). بنـابراین، بـرای نمونـهگ یـری نخسـت از بـین دبیرستان های پسرانه و دخترانه نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر شهر کرد چهـار دب یرسـتان دخترانه و چهار دبیرستان پسرانه انتخاب شد و در هر دبیرستان پرسشـنامه هـا توز یـع گرد یـد. در مجموع 160 نفر از هشت دبیرستان دخترانه و هشت دبیرستان پسرانه انتخاب شدند.
در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامه مجزا استفاده شد:
پرسشنامه ساختار سازمانی: این پرسشنامه بر اساس ساختار سازمانی جرالد هیگ ترجمـه شده است و حاوی 63 سؤال بسته پاسخ (پیچیدگی 31 سؤال، تمرکـز 13 سـؤال، و رسـمیت 19 سؤال) است که بر اساس مقیاس درجهبندی لیکرت تهیه شده است. روایی آن از نوع محتوا سـت. برای سنجش روایی آن، با استفاده از آرایِ استادان محترم گروه علـوم ترب ی تـی، سـؤالات در سـه متغیرـ پیچیدگی، تمرکز، و رسمیت ـ اندازهگیری شـد. بـرای تع یـین پا یـایی پرسشـنامه از روشضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که اعتبار آن 93 درصد برآورد گردید و حاکی از اعتبـار بـالایابزار اندازهگیری است. همچنین، پایایی به شیوه دو نیمهسازی نیز محاسبه شد و 89 درصـد و 85 درصد برای هر نیمه پرسشنامه بهدست آمد.
پرسشنامه تلفیقی فرسودگی شغلی: این پرسشنامه شامل 55 سؤال بسته پاسخ است و بر اساس مقیاس درجهبندی لیکرت تهیه شده است.
روایی پرسشنامه وابسته به محتواست؛ بدین صورت که پرسشنامه مقدماتی در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار گرفت و پس از دریافت و اعمال دیدگاه های ایشان پرسشنامه تهیه و توزیـع گردید. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب الفای کرونباخ تعیین گردید. ضریب پایایی درونی برابـربا 95 درصد برآورد شد.
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطحـ آمار توصیفی و استنباطیـ بـا اسـتفاده از نرمافزار SPSS19 انجام شد. در سطح آمـار توصـیفی از مشخصـه هـای آمـاری ماننـد فراوانـی، میانگین، و انحراف مع یـار و در سـطح آمـار اسـتنباطی از ضـر یب همبسـتگی پیرسـون ، تحل یـل رگرسیون چندمتغیری، و تحلیل مانوا استفاده شد.
یافتههای پژوهش
به دلیل بههمپیوستگی سه سؤال اول این پژوهش، سؤالات و روش آماریِ آنها با هم مطرح میشود:
− آیا بین ساختار مدارس متوسطه از نظر پیچیدگی و فرسـودگی شـغلی دب یـران رابطـه ای وجود دارد؟
− آیا بین ساختار مدارس متوسطه از نظر تمرکز و فرسودگی شغلی دبیران رابطه ای وجـوددارد؟ − آیا بین ساختار مدارس متوسطه از نظر رسمیت و فرسودگی شغلی دبیران رابطه ای وجود دارد؟
برای محاسبه رابطه بین ساختار مدارس متوسـطه از نظـر رسـمیت، تمرکـز ، و پیچ یـدگی بـافرسودگی شغلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که جدول 1 نتایج آن را نشان میدهد.

جدول 1. ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر های پیچیدگی، تمرکز، رسمیت و فرسودگی شغلی
فرسودگی کل ساختار رسمیت تمرکز پیچیدگی
4447352032

1 722% 765% 956% 75%- پیچیدگی – 0 0 0 0
160 160 160 160
– %334 %315 %556 %344 سطح معناداری فرسودگی
160 160 160 160 160 تعداد
همان طور که در جدول 1 مشاهده میشـود ، اگرچـه همبسـتگی بـین سـه وی ژگـی سـاختارسازمانی ـ پیچیدگی، تمرکز، و رسمیت ـ بسیار بالاست، همبستگی بین این متغیرهـا و فرسـودگی شغلی درخور ملاحظه نیست. بنابراین، در پاسخ به سه سؤال فوق میتوان گفت که بـین سـاختار مدارس متوسطه از نظر پیچیدگی، تمرکز، رسمیت، و فرسودگی شغلی همبستگی معنا داری وجود ندارد.
به منظور تعیین سهم متغیر های پیچیدگی، رسمیت، و تمرکز در فرسودگی شـغلی از تحل یـل رگرسیون به شیوه ورود و گام به گام استفاده شد. جدول 2 نتایج رگرسیون به شیوه ورود را نشان می دهد.
جدول 2. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای بررسی رابطه بین فرسودگی و متغیر های پیچیدگی، رسمیت، و تمرکز
سطح
معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات
553 %798 1105/887 5 5529/435 رگرسیون
1385/471 150 207820/584 باقیمانده
155 213350/019 کل

همان طور که جدول 2 نشان میدهد، رابطه معناداری بین متغیر های پیچ یـدگی، رسـمیت، و تمرکز با فرسودگی شغلی وجود ندارد. اگرچه این رابطه معنادار نبوده است و لازم نیست کار ادامه یابد، برای مشاهده ضرایب بتا، تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام اسـتفاده شـد کـه جـدول 3 نتایج آن را نشان می دهد.
جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون و ضرایب βمربوط به رابطه بین پیچیدگی، تمرکز، و رسمیت با
فرسودگی شغلی
سطح معناداری t ضریب بتا S B متغیرها
%994 -0/007 -%01 %299 -3/232E -03 پیچیدگی
714 %367 %44 %569 %209 تمرکز
%674 -%54 %54 %497 – %209 رسمیت

در جدول 3 رابطه هیچ یک از متغیر های مدیریتی با فرسودگی شغلی معنادار نیست، بنابراین، هیچ کدام از معادله رگرسیون خارج نشدهاند.
برای محاسبه رابطه بین فرسودگی شغلی و ویژگی های دموگرافیک از تحلیل مـانوا اسـتفادهشد که جدول 4 نتایج آن را نشان می دهد.
جدول 4. تحلیل مانوای مربوط به رابطه بین متغیر های دموگرافیک و متغیر های فرسودگی شغلی، پیچیدگی، رسمیت، و تمرکز
قدرت پیش
بینی مجذورات سطح
معناداری F میانگین
مجذورات درجه
آزادی مجموع مجذورات متغیرها

0/151
0/568
0/173 0/517
0/074
0/020 0/673
0/080
0/608 0/514 329/2 0/613 116/842
100/562
46/047 3
3
3 350/527
301/683
138/141 پیچیدگی تمرکز رسمیت سن

سن

0/175 0/021 0/604 0/620 425/714 3 1277/142 کل ساختار 0/484 0/062 0/130 1/933 2356/136 3 7068/407 فرسودگی 31265-51050پیچیدگی 589/13 1 589/13 060/0 707/0 001/0 057/0 تمرکز 299/14 1 299/14 331/0 566/0 004/0 088/0 رسمیت 029/2 1 02-029/2 0 987/0 0 050/0 کل ساختار 916/57 1 916/57 084/0 772/0 001/0 060/ فرسودگی 473/20 1 473/20 017/0 897/0 0 050/0 پیچیدگی 349/22 1 349/22 098/0 754/0 001/0 061/0 تمرکز 937/69 1 937/69 619/1 207/0 018/0 242/0 رسمیت 966/33 1 966/52 453/0 503/0 005/0 102/0 کل ساختار 740/52 1 846/3425 072/0 782/0 001/0 059/0 فرسودگی 846/3425 1 366/665 811/2 097/0 031/0 382/0 پیچیدگی 732/1330 2 690/125 930/2 059/0 062/0 558/0
0/558
0/372
0/631 0/062
0/040
0/572 0/560
0/166
0/537 2/910
1/830
3/438 137/353
2361/257

1181/810 2
2
2 251/380
274/706
4722/714 تمرکز رسمیت کل ساختار مدرک

تحص
ی
ل
ی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مدرک

تحص

ی

ل


دیدگاهتان را بنویسید