مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله JIPA_Volume 6_Issue 3_Pages 603-624-1

بازاریابی سیاسی و مشارکت سیاسی امروزه یکی از مسائل پیشروی حکومت ها، بهویژه حکومت های مدعی دموکراسی، کشاندن مردم پای صندوق های رأی و بالابردن میزان مشارکت مردم به منظور داشتن پشتوانه سیاسی و مردمی Read more…

By 92, ago