مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 265-288-1

سومین گزارش، گزارش کپجمینای است که کشـورهای اتحادیـه اروپـا را بـا اسـتفاده از 20 خدمت عمومی اساسی مطالعه می کند. از این 20 خدمت، 12 خدمت به شهروندان (مانند مالیـاتدرآمد، شغلیابی، ثبت نام خودرو، کتابخانههای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 375-400-1

شکل1. جامعه پژوهش هدف بحرانی عوامل شناسایی در مؤثر موفقیتNSD کارشناسانشهرداری بحرانی عوامل ارزیابی در مؤثر موفقیتNSD منطق ساکنانه 1 تهران شهرداری شکل سایت منبع 1 . جامعه در این سایت فقط تکه هایی از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 355-374-1

چارچوب مفهومی پژوهش چارچوب نظری، یک الگوی مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک، میان شماری از عواملی اسـت کـهدر مورد مسائل پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. این چارچوب نظری بـا بررسـی سـوابقپژوهشی در قلمرو Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 401-418-1

سایت منبع شایستگی کارکنان رهبری استراتژیک مدیریت؛ صفات کارکنـان؛ توانـایی یـادگیری کارکنـان؛ کـارایی آمـوزش کارکنان ؛ توانایی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت؛ آموزش کارکنان فنـی و مدیریتی. کسب هویت از ارزشهای سازمانی؛ Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 6_Issue 3_Pages 481-502-1

موگوتسی (2009) در بررسی این رابطه، با در نظر گرفتن رفتار تسهیم دانش بهمنزله نوعی رفتـارشهروندی سازمانی، چنین نتیجهگیری میکند که رفتار شهروندی سازمانی به تسهیم دانش منجر میشود. یو و چو (2007) بر این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 6_Issue 3_Pages 543-560-1

عوامل و ویژگیهای مؤثر بر سازمان هولوگراف کدامند؟ برای پاسخ به این دو سؤال، میتوان با توجه به الگوی عمومی سهشاخگی (ساختاری، زمینه ای و رفتاری)، عوامل و متغیرهای اثرگذار بر هولوگراف را از متن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JIPA_Volume 6_Issue 4_Pages 1-4-1

نشریۀ مدیریت دولتی ،نشریه ای است با رویکرد علمی- پژوهشی که با رسالت توسـعۀ دانـش مـدیریت در کشـور، شناسـایی مسـائل مدیریتی سازمان های ایران و راهکار برای آن، به انتشار مقاله های پژوهشی و مروری- Read more…

By 92, ago