مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی دبستان مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی دبستان 98-1397مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی دبستان چیست ؟ طرح تعالی دبستان عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق JIPA_Volume 6_Issue 1_Pages 85-108-1

فناوری به توانایی اجرای تغییر شکل بهینه اطلاق میشود که شـامل توانـایی اجـرا و شایسـتگیتکمیل و به کارگیری فناوری است. فناوری مواد، انرژی، و اطلاعات را از یـک حالـت بـه حـالتی دارای ارزش افزوده تغییر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JIPA_Volume 6_Issue 1_Pages 189-208-1

1. Social cognitive theory توانمندسازی روانشناختی مفهوم توانمندسازی در زمینه های مختلف معانی مت فاوتی دارد. بـر همـین اسـاس، یـک مفهـومروان شناختی درباره توانمندسازی مطرح است که بر درک کارکنان از توانمندسـازی تمرکـز دارد. توانمندسازی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JIPA_Volume 6_Issue 1_Pages 131-150-1

1392 تأثیر عـدالت سـازما نی و جـو سـازمان ی بـررفتارهای ضدتولید تأ یی د نقش میانجی تعهد سازمانی و عدم تأیی ـد نقش م یـانجی اعتمـاد در ارتبـاط بـین عـدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 209-226-1

کارکنانی که کارفرمایان خود را حامی یکپارچهسازی مسـئولیت هـای کـاری و زنـدگی خـودمی بینند، رضایت شغلی بالاتری داشته و تعهد سازمانی بیشتری دارند. اگرچه گفتـه شـده شـواهدمحدودی برای تأثیر اینگونه تلاشهـای سـازمان (در راسـتای کمـک Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 249-264-1

ریسکپذیری1: بسیاری از محققان و اندیشمندان، یکی از مهمترین ویژگی های افـراد نـوآور را ریسک پذیری می دانند. افراد خلاق باید بتوانند بدون توجه به خطـرات، شکسـت را پـذیرا شـوند. نقطه برجسته سازمان های خلاق، Read more…

By 92, ago