مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JIPA_Volume 6_Issue 4_Pages 1-4-1

نشریۀ مدیریت دولتی ،نشریه ای است با رویکرد علمی- پژوهشی که با رسالت توسـعۀ دانـش مـدیریت در کشـور، شناسـایی مسـائل مدیریتی سازمان های ایران و راهکار برای آن، به انتشار مقاله های پژوهشی و مروری- Read more…

By 92, ago