جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JIPA_Volume 6_Issue 1_Pages 189-208-1

1. Social cognitive theory توانمندسازی روانشناختی مفهوم توانمندسازی در زمینه های مختلف معانی مت فاوتی دارد. بـر همـین اسـاس، یـک مفهـومروان شناختی درباره توانمندسازی مطرح است که بر درک کارکنان از توانمندسـازی تمرکـز دارد. توانمندسازی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 209-226-1

کارکنانی که کارفرمایان خود را حامی یکپارچهسازی مسـئولیت هـای کـاری و زنـدگی خـودمی بینند، رضایت شغلی بالاتری داشته و تعهد سازمانی بیشتری دارند. اگرچه گفتـه شـده شـواهدمحدودی برای تأثیر اینگونه تلاشهـای سـازمان (در راسـتای کمـک Read more…